OdporúčameZaložiť web alebo e-shop

Pohorie Vtáčnik

Pohorie Vtáčnik...  stránka sa pripravuje...

Národná prírodná rezervácia Vtáčnik je chránené územie s typickou ukážkou vrcholových spoločenstiev vystavených extrémnym klimatickým pomerom. Má starovulkanickú stavbu, budujú ho prevažne andezity a pyroklastické horniny. Tektonické pohyby, erózia a denudácia rozrušili pôvodný sopečný tvar horstva a dali mu dnešnú podobu. Najvyšší vrchol pohoria je Vtáčnik 1345,8 m.n.m. 

Na západe, severe a severovýchode ho ohraničuje Hornonitrianska kotlina, pohorie Žiar a Strážovské vrchy, na východe Kremnické vrchy a Žiarska kotlina, na juhu Tribeč a Štiavnické vrchy. Vrcholová časť pohoria je vyhlásená za národnú prírodnú rezerváciu.

Pohorie Vtáčnik sa delí na štyri geomorfologické podcelky:

  • Vysoký Vtáčnik
  • Nízky Vtáčnik
  • Župkovská brázda
  • Raj

Významné turistické miesta sú:

Les Škurátka na východnej strane Vtáčnika. Chránený areál s výmerou 2,00 ha. Ochrana porastu tvaru päťcípej hviezdy s rozpätím strán 50 m, vysadeným na počesť padlých vojakov pri príležitosti 20. výročia SNP.
Kláštorská skala na južnom hrebeni Vtáčnika s výškou 1279 m.n.m. Najvýraznejšie skalné mesto vo Vtáčniku. Skupina skalných pilierov, prečnievajúcich vysoko nad okolitý terén.
Ostrovica v blízkosti obce Kľak. Prírodná pamiatka s výmerov 4,44 ha. Ochrana skalných andezitových útvarov ako výrazného krajinárskeho prvku vulkanického reliéfu Vtáčnika. Skalné vyvýšeniny s kolmými stenami. Geologická zaujímavosť - valcovitý sopečný komín.
Vodopád na Pokutskom potoku. Prírodná pamiatka - najväčší vodopád v CHKO Ponitrie, nachádzajúci sa na pravostrannom prítoku Pokutského potoka. Vody potoka tečú sústavou vodorovne lamínovaných doskovitých andezitov.
Revištské Podzámčie. Zrúcanina gotického hradu severne od Žarnovice. Pod hradom je vodácka základňa (na rieke Hron) s priestorom na stanovanie a parkovanie.
Revištský rybník v Revištskom Podzámčí. Chránený areál. Hniezdny biotop vodného vtáctva a stanovisko migrujúcich druhov vtáctva.
Autor, vlastník, webmaster: František Kovár, Stará Kremnička
e-mail: infostrednepohronie@azet.sk