OdporúčameZaložiť web alebo e-shop

Stanovy ZnZHR

STANOVY ZDRUŽENIA NA ZÁCHRANU HRADU REVIŠTE
 
Združenie na záchranu hradu Revište (ďalej len ZnZHR) je v súlade so zákonom č.83/1990 zb. o združovaní občanov v  znení neskorších predpisov dobrovoľným združením fyzických a právnických osôb, ktorého cieľom je záchrana, obnova a rekonštrukcia nehnuteľnej kultúrnej pamiatky, zrúcaniny hradu Revište.
 
 
Článok 1.
Základné ustanovenia.
 1. Názov občianskeho združenia: Združenie na záchranu hradu Revište, v skratke ZnZHR.
 2. Sídlo združenia: Kukučínova 4, 900 01 Modra.
 3. Združenie je samostatnou právnickou osobou.
 4. Združenie je nezávislé od štátu a od činností politických strán.
 5. Združenie má neziskový charakter.
 
Článok 2.
Poslanie a ciele činnosti.
 1. Poslaním združenia ZnZHR je záchrana, obnova a rekonštrukcia nehnuteľnej kultúrnej pamiatky, zrúcaniny hradu Revište.
 2. Združenie pracuje ako informačné, propagačné a organizačné centrum, ktoré poskytuje informácie o hrade Revište a usporadúva malé i veľké kultúrne podujatia spojené s hradom.
 3. Združenie udržuje styky s domácimi inštitúciami napr. Nadácia pre záchranu kultúrneho dedičstva, Združenie na záchranu stredovekého architektonického dedičstva nitrianskeho kraja-Leustach a iné ktoré môžu podporiť poslanie združenia ZnZHR.
 4. Združenie udržuje styky s inštitúciami, ktoré majú záujem o zabezpečenie kultúrnych podujatí organizovaných ZnZHR. Napr. Obecné úrady, Mestské úrady...
 5. Združenie vykonáva sprostredkovateľskú činnosť medzi inštitúciami, ktoré majú záujem o hrad Revište.
 6. ZnZHR vykonáva publikačnú a edičnú činnosť v oblasti svojho pôsobenia.
 
Článok 3.
Členstvo v združeni.
 1. Členmi združenia sú:
  1. Riadni členovia, ktorí sa plne zúčastňujú aktivít združenia.
  2. Čestní členovia - významné osobnosti, na základe výnimočných zásluh preukázaných združeniu.
 2. Členmi združenia sa môžu stať fyzické osoby a právnické osoby zo Slovenska a zo zahraničia, ktoré súhlasia s jeho stanovami a podporujú jeho poslanie a ciele. O prijatí riadneho člena rozhoduje správna rada. Prijatie čestného člena navrhuje správna rada a schvaľuje valné zhromaždenie.
 3. Členovia majú právo využívať všetky informácie, ktoré združenie poskytuje.
 4. Členovia majú právo zúčastňovať sa na akciách organizovaných združením.
 5. Členovia sú povinní dodržiavať stanovy združenia, obhajovať záujmy združenia a aktívne sa zapájať do jeho činnosti.
 6. Čestní členovia (významné osobnosti) tvoria radu čestných členov, ktorá poskytuje rady Správnej rade a výkonnému riaditeľovi v zásadných veciach.
 
Článok 4.
Orgány združenia.
Orgánmi združenia sú:
 1. Valné zhromaždenie.
 2. Správna rada.
 3. Sekretariát.
 4. Výkonný riaditeľ.
 
Článok 5.
Valné zhromaždenie.
 1. Najvyšším orgánom združenia je Valné zhromaždenie, ktoré sa schádza na svoje rokovanie najmenej 1-krát ročne. Tvoria ho všetci členovia združenia. Valné zhromaždenie zvoláva správna rada.
 2. Valné zhromaždenie:
  1. Volí a odvoláva členov Správnej rady.
  2. Schvaľuje čestných členov združenia.
  3. Prerokúva a ratifikuje rozpočet, plán činnosti a výročnú správu združenia.
  4. Schvaľuje ročnú účtovnú závierku.
  5. Mení a dopĺňa Stanovy združenia.
  6. Rozhoduje o zrušení združenia.
 3. Valné zhromaždenie je uznášania schopné, ak je prítomná nadpolovičná väčšina riadnych členov združenia. Uznesenie je schválené, ak za neho hlasovala nadpolovičná väčšina prítomných. Na prijatie uznesenia podľa úst. odseku 2 písm. f) je potrebný súhlas dvojtretinovej väčšiny všetkých riadnych členov. Každý člen má pri hlasovaní jeden hlas.
 4. Hlasovacie právo majú riadni aj čestní členovia.
 
Článok 6.
Správna rada.
 1. Správna rada je riadiacim a koordinačným orgánom združenia. Má najmenej 7 členov, ktorých volí a výnimočne odvoláva Valné zhromaždenie, pričom výkonný riaditeľ je vždy členom Správnej rady. Funkčné obdobie členov Správnej rady je trojročné, viacnásobná opätovná voľba je možná. Členmi Správnej rady môžu byť aj osoby zo zahraničia.
 2. Správna rada najmä:
  1. Rozhoduje o programoch a aktivitách združenia.
  2. Schvaľuje rozpočet, výročnú správu a plán činnosti združenia a predkladá ich na ratifikáciu Valnému zhromaždeniu.
  3. Rozhoduje o prijatí riadneho člena združenia.
  4. Navrhuje čestného člena združenia.
  5. Volí a odvoláva zo svojho stredu predsedu a podpredsedu Správnej rady.
  6. Menuje a odvoláva zo svojho stredu tajomníka Správnej rady.
  7. Menuje a odvoláva výkonného riaditeľa zduženia.
  8. Zriaďuje sekretariát združenia, schvaľuje jeho štruktúru a počty zamestnancov združenia, stanovuje plat a iné požitky výkonného riaditeľa.
  9. Vytvára poradné orgány pre zabezpečenie činnosti združenia.
 3. Rokovanie Správnej rady zvoláva predseda, počas jeho neprítomnosti podpredseda, podľa potreby, najmenej dva razy do roka.
 4. Členstvo v Správnej rade je čestné. Členom sa uhrádzajú len nevyhnutné výdavky spojené s výkonom ich funkcie.
 5. Rokovanie Správnej rady sa riadi rokovacím poriadkom.
 
Článok 7.
Sekretariát.
 1. Je výkonným orgánom združenia. Zabezpečuje administratívnu, organizačnú a hospodársku činnosť združenia.
 2. Vypracúva plán činnosti a návrh rozpočtu združenia, výročnú správu o činnosti a hospodárení združenia a účtovnú závierku.
 3. Vedie bežnú agendu súvisiacu s činnosťou združenia.
 4. Zamestnanci združenia vykonávajú prácu v pracovnom pomere, alebo na základe iných dohôd v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi.
 
Článok 8.
Výkonný riaditeľ.
 1. Je štatutárnym orgánom združenia a koná v jeho mene.
 2. Zastupuje združenie v styku s orgánmi štátnej správy a samosprávy a inštitúciami, ako aj v styku s verejnosťou.
 3. Predkladá Správnej rade na schválenie rozpočet, plán činnosti združenia, výročnú správu a účtovnú závierku.
 4. Je povinný informovať o všetkých zdrojoch príjmov Správnu radu.
 5. Vykonáva zamestnávateľské práva voči zamestnancom združenia a uzatvára zmluvy s prednášateľmi pre jednotlivé vzdelávacie programy.
 6. Organizuje a riadi prácu sekretariátu.
 7. Pracovný pomer s výkonným riaditeľom uzatvára predseda Správnej rady na základe splnomocnenia Správnej rady.
 
Článok 9.
Hospodárenie združenia.
 1. Združenie hospodári s vlastným majetkom a s majetkom, ku ktorému má právo hospodárenia.
 2. Majetok združenia slúži na zabezpečenie a rozvoj jeho cieľov a poslania.
 3. Na základe rozhodnutia Správnej rady môže združenie poskytovať účastníkom vzdelávacích programov čiastočné pokrytie nákladov spojených s ich účasťou na vzdelávacom programe vo výške schválenej Správnou radou.
 4. Odmeny prednášateľov vypláca sekretariát na základe zásad schválených Správnou radou.
 5. Prostriedky na svoju činnosť získava združenie:
  1. Z darov a príspevkov domácich a zahraničných fyzických a právnických osôb.
  2. Z grantov domácich a zahraničných inštitúcií na podporu zabezpečenia istého typu vzdelávacích aktivít.
  3. Z príjmov z vlastnej vzdelávacej, konzultačnej, výskumnej, publikačnej a organizačnej činnosti.
  4. Z výnosov vlastného majetku.
 6. S finančnými prostriedkami hospodári združenie v súlade s rozpočtom schváleným na príslušný kalendárny rok.
 
Článok 10.
Zrušenie združenia.
 1. O zrušení združenia rozhoduje Valné zhromaždenie v súlade s úst. článku 5, ods. 2 písm.f) a ods. 3 týchto stanov, a to dobrovoľným rozpustením, alebo zlúčením s iným združením.
 2. Zároveň s rozhodnutím o zrušení formou dobrovoľného rozpustenia menuje Valné zhromaždenie likvidátora, ktorý vykoná likvidáciu majetku združenia podľa všeobecne záväzných predpisov. Likvidačný zostatok prevedie združenie na inštitúciu s podobným zameraním na základe rozhodnutia správnej rady.
 
Článok 11.
Záverečné ustanovenia
 
    1.      Podrobnosti o organizácii združenia upravuje vnútorný poriadok združenia.
    2.      Podrobnosti o voľbách upraví volebný poriadok.
 
 
Článok 12.
 Prechodné ustanovenia
    1.      Členovia prípravného výboru sa dňom registrácie združenia stávajú automaticky
              členmi združenia, Takisto sú povinní:
a)      oznámiť verejnosti vznik združenia spolu s podmienkami pre prijatie potenciálnych členov,
b)      zvolať Valné zhromaždenie do troch mesiacov odo dňa registrácie združenia.
 
      2.      Členovia prípravného výboru sa do konania Valného zhromaždenia stávajú členmi
               prvej Správnej rady. Ich funkčné obdobie končí dňom konania Valného
               zhromaždenia.
      3.      Dokladom členstva prvej Správnej rady je návrh na registráciu, ktorý sa stáva
               prílohou Stanov združenia.
Autor, vlastník, webmaster: František Kovár, Stará Kremnička
e-mail: infostrednepohronie@azet.sk