OdporúčameZaložiť web alebo e-shop

Projekt záchrany hradu

Projekt Združenia na záchranu hradu Revište:

 • Poloha hradu Revište:

Zrúcanina hradu sa vypína na skalnom brale pod ktorým tečie rieka Hron. Osada nachádzajúca sa priamo pod hradom nesie meno Revištské Podzámčie. Hrad Revište ako aj neďaleký hrad Šášov vytvára nad riekou Hron príjemnú krajinnú scenériu a preto je zrúcanina častým cieľom turistov.

 • História hradu:

Prvá písomná zmienka o území okolo hradu sa objavuje už v roku 1228, keď sa pôda dostala do vlastníctva župana Leustacha. Je teda vysoko pravdepodobné, že hrad na tomto území vystaval niekto z Leustachového rodu. Hrad sa po prvý krát v listinách spomína v roku 1331, no vtedy už bol kráľovským majetkom. Práve Uhorský kráľ Žigmund Luxemburský ho v roku 1391 daroval Ladislavovi predkovi rodu Levickovcov. V čase husitských vojen hrad na niekoľko rokov ovládla posádka Jisku s Brandýsa a následne často menil svojho majiteľa. Bol však nakoniec navrátený opäť panovníkovi, pretože v roku 1479 ho kráľ Matej Korvín daroval biskupovi a pokladníkovi Urbanovi z Veľkej Lúče, ktorého príbuzní a potomkovia s prímením Dóci hrad potom spravovali takmer dve storočia. Po vymretí Dóciovského rodu v roku 1647, vlastníctvo hradu prešlo na rodinu Lipaiovcov a po nich hrad od roku 1676 vlastní štiavnická banská komora. Na hrade sa už o rok neskôr cisárska posádka bez boja vzdáva povstalcom v čase takzvaného Tekeliho povstania, ktorý hrad údajne vyrabovali a podpálili. Niektoré časti boli neskôr opravené a hrad užívali do konca 18. storočia úradníci komory.

 • Súčasnosť hradu:

Koncom 19. storočia sa zrútilo západné priečelie paláca s arkierom a to bol začiatok premeny hradu na dnešnú hradnú ruinu. Romantická zrúcanina hradu sa stáva symbolom kraja a je častým cieľom oddychových vychádzok. Ľudské dielo postavené v dávnych dobách vyvoláva v ľuďoch pocit pominuteľnosti a dávnej slávy. Toto nechránené dielo však nedokáže čeliť prírodným živlom a preto postupne zaniká. Dnes sa nachádza v stave bodu zlomu, kedy sa romantická zrúcanina pomaly mení na neforemnú kopu sute, napríklad v roku 2003 nastala samovoľná deštrukcia časti predhradia. Dnes je ten čas rozhodnúť sa či sa vzácne stredoveké murivo zachová pre budúce generácie alebo zanikne. Ak nechceme aby hrad Revište sa stal budúcim zaniknutým hradom, je nutné pristúpiť k postupnému výskumu ako aj k postupnému odstráneniu jeho havarijného stavu pod odborným dohľadom.

 • Zámer na záchranu hradu Revište:

1. Cieľ:

 • Cieľom projektu záchrany hradu je konzervácia, zaistenie statiky  múrov a postupné odstraňovanie havarijného stavu celej pamiatky, resp. zachovanie súčasného stavu.

2. Predmet:

 • Rozbehnutie aktivít na záchranu hradu a úprava okolia v širšom zmysle.
 • Konzervácia zrúcaniny a vyriešenie jej statiky.
 • Organizovanie pamiatkarských  a reštaurátorských workshopov spojených s prácou na hrade a realizácia pracovne relaxačných táborov spojená zo zaučovaním nových dobrovoľníkov.
 • Spolupráca so stavebnou firmou, ktorá má skúsenosti v tejto oblasti .
 • Vydanie celofarebnej knihy o hrade Revište.
 • Integrácia skupín aj jednotlivcov so záujmom o hrad Revište.

3. Úlohy:

 • Vyčistenie areálu hradu a jeho okolia od náletových drevín, kríkov
 • Zistenie a posúdenie stavu zrúcaniny (statika múrov, rozsah poškodenia, možnosti konzervácie a zachovania súčasného stavu).
 • Obnova prístupových ciest na hrad a v hradnom areáli.
 • Konzervácia a zaistenie múrov pred ďalšou deštrukciou.
 • Pri prácach využívať skúsenosti s partnerských OZ pri záchranách hradov.

4. Ostatné úlohy

 • Zbieranie informácií o hrade Revište (z literatúry, z archívov, z knižníc, ...)
 • Získavanie finančných prostriedkov na splnenie hlavného cieľa
 • Poskytovanie informácií o hrade Revište
 • Organizovanie kultúrnych podujatí spojených s hradom.
 • Informovanie verejnosti o aktivitách združenia
 • Spolupráca s kultúrnymi inštitúciami (múzeá, ústavy,...)
 • Spolupráca s inštitúciami, ktoré majú záujem organizovať kultúrne podujatie spojené s hradom (mestské a obecné úrady, ...)
 • Vykonávanie publikačnej a edičnej činnosti v oblasti svojho pôsobenia.
 • Sprostredkovanie sprievodcovskej činnosti

5. Krátkodobé ciele:

 • Krátkodobým, kľúčovým cieľom projektu je odstránenie havarijného stavu pamiatky.
 • Organizovanie a realizácia workshopov a pracovne relaxačných táborov.
 • Úprava prístupových chodníkov pre návštevníkov hradu.
 • Vypracovanie statického posudku hradného paláca.
 • Vypracovanie komplexného projektu na konzerváciu a využitia hradu.
 • Propagácia projektu v médiách.
 • Získanie serióznej stavebnej firmy na spoluprácu.
 • Získavanie finančných prostriedkov na plnenie cieľa.

6. Dlhodobé ciele:

 • Zvýšenie kultúrnosti cestovného ruchu nášho okolia a vybudovanie dobrého renomé nášho kraja v povedomí návštevníkov.
 • Zainteresovať občanov do problematiky hradu a tým naznačiť možnosť rozvoja cestovného ruchu
 • Konečným cieľom je zakonzervovanie celého hradu, úprava okolia a tým zaistenie bezpečnosti pre návštevníkov pamiatky.
 • Údržba hradu.

7. Cieľové skupiny:

Definícia cieľových skupín

Na prvý pohľad sa môže zdať, že jedinou cieľovou skupinou sú turisti a ďalší návštevníci hradu. Záber cieľových skupín je však omnoho širší ako by sa nám zdalo.

 • Turisti a návštevníci hradu – jedná sa čiastočne o skupinu náhodných prichádzajúcich, teda o ľudí, ktorí nenavštevujú cielene pamiatky, ale návšteva hradu je pre nich akousi zámienkou na cesty do prírody. Pri tejto skupine je možné vyvolať hlbší záujem a to pomocou náučného chodníka a štýlovo realizovaných informačných tabúľ a pútavo spracovanou literatúrou. V prípade úspechu môžu niektorí z tejto skupiny splynúť zo skupinou druhou, a to:
 • Hradológovia a návštevníci, ktorí prichádzajú na hrad cielene za poznaním kultúrnej pamiatky. Členovia tejto skupiny sa vyznačujú tím, že pamiatky navštevujú z hlbšieho záujmu a sami sa zaujímajú o informácie. V prípade zaistenia komunikácie s členmi tejto skupiny (ideálne priamo na hrade v rámci pracovných aktivít, alebo cez internet v podobe našich internetových stránok) sa časť tejto skupiny môže začleniť do ďalšej cieľovej skupiny a to:
 • Združenie na záchranu hradu Revište a ďalšie skupiny pracujúce na konzervácii hradu a ochrane prírody v jeho okolí. Členov tejto cieľovej skupiny spája aktívny záujem o zrúcaninu a jej okolie. Pracujú na realizácii projektu a tým výrazne rozširujú okruh cieľových skupín. Predmetom projektu je síce záchrana hradu Revište, ale prostriedkom k jej dosiahnutiu je predovšetkým integrácia rôznych skupín a jednotlivcov
 • Študenti škôl so zameraním príbuzným pamiatkarskej tematike. Jedná sa o mladých ľudí, ktorí majú záujem pracovať na pamiatke a stretávanie s novými ľuďmi je pre nich vždy prínosom. Realizácia projektu prinesie študentom možnosť takýchto stretnutí priamo na hrade, kde môžu v rámci letných workshopov komunikovať a spolupracovať so skúsenými odborníkmi alebo so študentmi podobných škôl aj z iných štátov.
 • Širšia odborná i laická pamiatkarská verejnosť. Hrad Revište nesporne figuruje v povedomí tejto verejnosti ako pamiatka naliehavo volajúca o pomoc. Činnosťou Združenia na Záchranu hradu Revište sa podarilo preniesť myšlienky na záchranu hradu z roviny čisto hypotetickej do roviny reálnej, teda do štádia pracovného. Preto je oprávnené očakávať zo strany pamiatkových úradov záujem o realizáciu záchranných prác. Bez spolupráce pamiatkarov by sa zásadné problémy konzervácie iba ťažko pohli z miesta.
 • Obyvatelia z podhradných obcí – jedná sa o obyvateľstvo obcí Revištské Podzámčie, Bzenica, mesta Žarnovica, ďalšie blízke okolie. Počas realizácie našich akcií, budeme pozývať obyvateľov a zástupcov miestnych obecných a mestských úradov, aby si pozreli našu prácu a tým sa ovplyvnil verejný názor na našu činnosť. Aby si uvedomili, že v prípade záchrany hradu sa v môže zvýšiť obrat z cestovného ruchu v regióne. V prípade realizácie projektu bude ich odozva na naše aktivity oveľa silnejšia, lebo akcie budú mať viditeľnejšie výsledky.
 • Nemožno zabudnúť na brigádnikov, ktorí nie sú v stabilnom tíme, ale prídu len s dobrým úmyslom pomôcť a poprípade si odpočinúť. Tiež oni majú na akciách svoje miesto a svoju prácu.
Autor, vlastník, webmaster: František Kovár, Stará Kremnička
e-mail: infostrednepohronie@azet.sk